Kurzbezeichnung der IJF

Name Kurz lt. IJF
Ashi-Guruma AGU
Daki-Age DWK
Daki-Wakare DWK
De-Ashi-Barai DAB
Hane-Goshi HNG
Hane-Maki-Komi HNM
Harai-Goshi HRG
Harai-Tsuri-Komi-Ashi HTA
Hiza-Guruma HIZ
Kami-Shiho-Gatame KSH
Kani-Basami KBA
Kata-Guruma KGU
Kesa-Gatame KEG
Koshi-Guruma KOG
Ko-Soto-Gake KSK
Ko-Soto-Gari KSG
Ko-Uchi-Gari KUG
Kuchiki-Taoshi KTA
Morote-Gari MAG
Obi-Otoshi OOS
O-Goshi OGO
O-Guruma OGU
Okuri-Ashi-Barai OAB
O-Soto-Gari OSG
O-Soto-Guruma OGR
O-Uchi-Gari OUG
Sasae-Tsuri-Komi-Ashi STA
Seoi-Nage SON
Seoi-Otoshi SOO
Soto-Maki-Komi SMK
Sukui-Nage SUK
Sumi-Gaeshi SUG
Sumi-Otoshi SOT
Tai-Otoshi TOS
Tani-Otoshi TNO
Tate-Shiho-Gatame TSG
Tawara-Gaeshi TWG
Tomoe-Nage TNG
Tsuri-Goshi TGO
Tsuri-Komi-Goshi TKG
Uchi-Maki-Komi UMK
Uchi-Mata UMA
Uki-Goshi UGO
Uki-Otoshi UOT
Uki-Waza UWA
Ura-Nage UNG
Ushiro-Goshi USH
Utsuri-Goshi UTS
Yama-Arashi YAS
Yoko-Gake YGA
Yoko-Guruma YGU
Yoko-Otoshi YOT
Yoko-Shiho-Gatame YSG
Yoko-Wakare YWA